fbpx
Sources Solar contactformulier

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Sources Solar: De merknaam van Sources Trading BV, statutair gevestigd te Dronten;
Koper : De wederpartij van Sources Trading BV bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;
Levering : Het leveren van Producten conform artikel 4;
Overeenkomst : Iedere overeenkomst tussen Sources Trading BV en Koper, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten : Alle materialen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Koper (zullen) worden (af)geleverd;
Factuurdatum : De op de factuur vermelde datum;
Schade : Uitsluitend door Koper geleden directe schade. Indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, bedrijfsschade en andere gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten;
Voorwaarden : Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sources Trading BV en Koper, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.

2.2 Door aanvaarding van een door Sources Trading BV gedaan aanbod, aanvaardt de Koper tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt hierbij uitdrukkelijk door Sources Trading BV van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Sources Trading BV deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Sources Trading BV gedaan zijn vrijblijvend en voorwaardelijk aan beschikbaarheid voorraad Producten.

3.2 Aanbiedingen en toezeggingen van door Sources Trading BV ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn eerst verbindend, indien en nadat zij door Sources Trading BV schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Sources Trading BV een bestelling van Koper schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat Sources Trading BV begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat Sources Trading BV voor de betreffende Overeenkomst aan Koper een factuur zendt.

4. Levering, risico-overgang en keuring

4.1 Levering geschiedt ex. works, magazijn Sources Trading BV, (Incoterms 2010), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 Sources Trading BV heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is.

4.3 Koper dient bij ontvangst van de Producten te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan Koper daarop geen beroep meer doen, indien hij Sources Trading BV daarvan niet binnen 3 werkdagen na ontvangst, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

4.4 Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Koper.

4.5 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Sources Trading BV.

4.6 Indien de datum van overeengekomen Levering op verzoek van Koper wordt uitgesteld, gaat het risico voor de Producten desondanks per oorspronkelijk overeengekomen datum op Koper over. Sources Trading BV is vanaf dat moment gerechtigd om de Producten aan Koper te factureren op de wijze als weergegeven in artikel 6 en de kosten van opslag en verzekering en financiering aan de Koper door te belasten.

5. Leveringstermijnen

5.1 Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Sources Trading BV eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld.

5.2 De Installatie geschiedt op de door de Klant opgegeven locatie binnen 20 weken vanaf de datum van het definitief worden van de overeenkomst conform artikel 3.3.

6. Prijzen, betaling en verrekening

6.1 De aan Koper geleverde Producten worden berekend tegen de prijzen van Sources Trading BV geldend op de dag van getekende orderbevestiging.  Alle prijzen zijn exclusief verschuldigde belastingen en heffingen zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Producten voor rekening van Koper.

6.2 Indien zich, na het tot stand komen van de Overeenkomst maar voor de datum van Levering, prijswijzigingen ten laste van Sources Trading BV voordoen, is Sources Trading BV gerechtigd de eventuele meerkosten bij Koper in rekening te brengen.

6.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient aan Sources Trading BV binnen (uiterlijk) één (1) week na totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 3.3 een aanbetaling van minimaal 15% van de koopsom te worden voldaan. Het resterende bedrag van de Overeenkomst dient uiterlijk één (1) dag vóór levering van de Producten en/of aanvang van de montage- en installatiewerkzaamheden te geschieden op een door Sources Trading BV aan te geven bankrekening. Na installatie / levering ontvangt koper een factuur voor het geleverde, inclusief eventuele kosten voor meerwerk. Het resterende bedrag van deze factuur dient uiterlijk twee (2) weken na Factuurdatum te geschieden op een door Sources Trading BV aan te geven bankrekening.

6.4 De betaling geschiedt effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Sources Trading BV is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Koper heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Sources Trading BV of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Koper.

6.5 Vindt betaling niet plaats binnen de in artikel 6.3 vermelde betalingstermijn, dan komt Koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Koper terstond opeisbaar en is Koper verplicht tot vergoeding aan Sources Trading BV van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee (2) procentpunten.

6.6 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Koper haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Koper verplicht op eerste verzoek van Sources Trading  BV terstond genoegzame en in de door Sources Trading BV gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Koper daar niet aan heeft voldaan, is Sources Trading BV gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Indien Koper niet binnen 5 dagen na sommatie gevolg heeft gegeven aan het verzoek van Sources Trading BV tot het stellen van zekerheid, worden alle verplichtingen van Koper terstond opeisbaar.

6.7 Indien Koper zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen minimaal EUR 500,- en indien van toepassing te vermeerderen met BTW.

6.8 Koper kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen 8 dagen na Factuurdatum. Na afloop van die datum wordt koper geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.

6.9 Betalingen door of vanwege de Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Sources Trading BV behoudt zich het eigendom voor van de Producten, tot dat integraal aan haar voldaan zullen zijn:

a. de door Koper verschuldigde prestatie voor alle door Sources Trading BV geleverde of te leveren Producten/diensten; en
b. alle vorderingen van Sources Trading BV op Koper wegens het tekortschieten van Koper in de nakoming van zijn verplichtingen.

7.2 Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Koper geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich terzake op een retentierecht beroepen.

7.3 Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in artikel 6 of 7 bedoeld of indien Sources Trading BV naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet na zal komen, is Sources Trading BV gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper verleent Sources Trading BV reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

7.4 Koper is bevoegd de onder eigendoms voorbehoud geleverde Producten, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Koper gehouden deze Producten eveneens en slechts onder beding van dit eigendoms voorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Koper is niet bevoegd de onder eigendoms voorbehoud geleverde Producten aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.

7.5 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Sources Trading BV te bewaren.

8. Garantie

8.1 Sources Trading BV garandeert de goede werking van de zonnepaneel installatie bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van 2 jaar na levering van het product. Voor door Sources Trading BV geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. De tekst van de productgaranties is beschikbaar op de website van Sources Trading BV (www.sourcessolar.nl). Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal  koper deze binnen 1 week na constatering schriftelijk melden aan Sources Trading BV.

8.2 Indien een gebrek aan de Producten onder de in lid 1 bedoelde garantie valt zal Sources Trading BV, naar haar keuze, de Producten binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen.

8.3 Koper kan slechts vervanging van de Producten of ontbinding van de Overeenkomst vorderen indien is komen vast te staan dat Sources Trading BV het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan herstellen en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of – de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.

8.4 Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) Producten leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

8.5 Iedere aangebrachte wijziging aan de Producten die niet door Sources Trading BV tevoren schriftelijk is goedgekeurd leidt tot verval van de garantie.

8.6 De garanties vervallen indien onderhoud of installatie van de Producten is uitgevoerd door een niet door Sources Trading BV goedgekeurde installateur.

8.7 De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van > 25 mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s) en wind met een snelheid van meer dan 50 km/h, contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door Sources Trading BV en vormveranderingen van het object waarop het PV-systeem bevestigd is.

9. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding

9.1 Voor gebreken aan de Producten gelden de garantiebepalingen als omschreven in artikel 8 van deze Voorwaarden.

9.2 Voor alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid geldt dat Sources Trading BV slechts aansprakelijk is voor Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Sources Trading BV niet aansprakelijk. Koper vrijwaart Sources Trading BV terzake van claims en/of of aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van de Producten.

9.3 Sources Trading BV is niet aansprakelijk voor Schade, welke ontstaat in verband met door Sources Trading BV (of door Sources Trading BV ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Koper geleverde Producten.

9.4 In geen geval is Sources Trading BV gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de Schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de verzekeringspolis wordt op verzoek aan Koper verstrekt. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de Schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de netto-factuurwaarde van de desbetreffende Levering, doch in ieder geval tot een maximum van EUR 10.000,-.

9.5 Sources Trading BV bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Sources Trading BV ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Sources Trading BV.

9.6 Sources Trading BV is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Sources Trading BV, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Sources Trading BV kan worden verlangd, zoals onder andere oorlogsomstandigheden, onlusten, staking of uitsluiting, brand, watersnood, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, ijs of weersomstandigheden, ongevallen verband houdende met kernenergie, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van (al dan niet toerekenbare) tekortkoming aan de zijde van door Sources Trading BV ingeschakelde derden, waaronder begrepen toeleveranciers, gebreken aan of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen, besmetting of besmettingsgevaar of bedrijfsstoringen.

9.7 Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmacht situatie 2 maanden heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

10. Aansprakelijkheid bij projecten

10.1 Onder projecten wordt verstaan die projecten, waarbij Sources Trading BV zowel Producten levert als de daarbij behorende engineering en installatie bouw voor haar rekening en risico geschiedt. Het is Koper daarbij bekend dat Sources Trading BV de aan het project verbonden installatie werkzaamheden aan derden uitbesteed.

10.2 In geval van  projecten geldt voor wat betreft de levering van Producten de aansprakelijkheidsbeperking als weergegeven in artikel 9 van deze Voorwaarden.

10.3 In geval van  projecten is de afgesproken datum van oplevering nimmer een fatale datum. Sources Trading BV kan eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van herstel van een gebrek wordt gegeven van ten minste 1 kalendermaand.

10.4 Sources Trading BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele gebreken in de installatie van de Producten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van haar werknemers of van die van de installateur.

10.5 Aansprakelijkheid van Sources Trading BV voor installatie werkzaamheden is beperkt tot het bedrag, wat de betreffende installateur onder zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering terzake de geleden schade van de verzekeraar ontvangt. Gaat de verzekeraar niet tot uitkering over of is de betreffende schade niet verzekerd, dan is de aansprakelijkheid van Sources Trading BV beperkt tot het factuurbedrag betreffende de gebrekkige installatie met een maximum van EUR 10.000,-.

11. Montage/installatie

11.1 De Producten worden door of vanwege Sources Trading BV geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden, indien vereist het (laten) aanbrengen van een productiemeter, voor zover van toepassing het verzorgen van subsidieaanvraag in het kader van Stimuleringsregeling Duurzame Energie en alle verdere administratieve handelingen om die subsidie toegewezen te krijgen, maar niet de periodieke administratieve handelingen die nodig zijn om subsidie na elke meetperiode te innen.

11.2 Koper is jegens Sources Trading BV verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van Sources Trading BV en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Sources Trading BV dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan koper heeft medegedeeld.
b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

11.4 Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Producten worden geplaatst.

11.5 Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Sources Trading BV of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Sources Trading BV geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Sources Trading BV hiervan tijdig in kennis te stellen.

11.6 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

11.7 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht – ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van de Producten, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, etc, die door Sources Trading BV aan Koper worden verstrekt blijven eigendom van Sources Trading BV. Koper is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.

12.2 Koper is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Koper bekend geworden gegevens aan derden te openbaren.

13. Ontbinding

13.1 Indien Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stil legging of liquidatie van het bedrijf van Koper, is Sources Trading BV te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Sources Trading BV op Koper in die gevallen terstond opeisbaar.

14. Conversie en uitleg

14.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

14.2 De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

14.3 Indien Sources Trading BV op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Sources Trading BV afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Sources Trading BV en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen tussen Sources Trading BV en Koper, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle Lelystad.

16. Deponering

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn op augustus 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer; 54656036 en zullen op het eerste verzoek van de Koper kosteloos worden toegezonden.

Vragen? Of wilt u meer weten? Laat het ons weten.

× Snel antwoord? Stel hier uw vraag!